En af biskoppens vigtigste opgaver er at føre tilsyn med præster og menigheder. Denne tilsynsgerning kan løses på mange måder, først og fremmest dog gennem visitatser.

 

En visitats er et besøg, hvor biskoppen har mulighed for at se på og høre om forholdene i pastoratet, drøfte menighedsrådets og præsternes forhold, opgaver, udfordringer og problemer og på den baggrund opmuntre, vejlede og inspirere.

 

Visitatserne i Lolland-Falsters Stift foregår på følgende måde:

 

Der udsendes ½-1 år i forvejen en oversigt over de planlagte visitatser til de respektive præster og menighedsråd. Derefter – ca 2 måneder før afholdelsen af visitatsen – udsendes et spørgeskema til præst og menighedsråd. Dette udfyldes og returneres til biskoppen senest 14 dage før visitatsen.

 

Visitatsen afholdes på hverdage og begynder normalt kl. 14.00 med et møde med sognepræsten/erne. Mellem kl. 15-17 er det præsten og menighedsrådets opgave at præsentere særlige forhold i området, som det kan være relevant for biskoppen at se og høre om. Det giver som oftest mulighed for at aflægge besøg på skoler, institutioner, erhvervsliv, forretninger, særlige personer o.m.m.

 

Efter disse besøg holder biskoppen møde med menighedsråd, præster og ansatte, og her er der er mulighed for – ofte med udgangspunkt i spørgeskemaet – at drøfte problemer og udfordringer i pastoratet. I den forbindelse vil der også være et lukket punkt, hvor biskoppen taler med menighedsrådet alene og drøfter samarbejdet med præsten.

 

Efter et let måltid mad er der altergangsgudstjeneste kl. 19.00 v. sognepræsten. Biskoppen deltager i bispekåbe, og der er procession. I forlængelse af altergangen har biskoppen kollekt og velsignelse, holder en kort tale til menigheden, fortæller om visitatsen og slutter med nogle opmuntrende ord.

 

Efter gudstjenesten kan der være kirkekaffe, og under alle omstændigheder mødes sognepræst og biskop til slut for drøfte forløbet af dagen.

Nogle dage senere udsender biskoppen et udkast til en rapport til sognepræsten/erne. Rapporten indeholder dels en beskrivelse af, hvad der er sket i løbet af dagen, dels en opsamling af mødet med menighedsrådet og endelig nogle anbefalinger til videre drøftelse og overvejelse for menighedsrådet.

 

Den færdige rapport sendes til præst, menighedsråd og provst, og det er provstens opgave på biskoppens vegne at samle op på anbefalingerne.

 

En visitats kan på den måde få en samlende funktion i stiftet. Den kan være med til at binde præster, sogne og pastorater sammen, for hvad man har gjort det ene sted, kan måske med fordel overføres til et andet og bruges som inspiration. Naturligvis er forholdene i de enkelte sogne og pastorater er forskellige, og det er vigtigt at se forskelligheden som en styrke; men derfor er det alligevel naturligt og vigtigt at lade sig inspirere og evt. indgå i samarbejde med andre sogne/pastorater om løsning af opgaver.

 

Biskop Steen Skovsgaard

   
© Lolland-Falsters Stift